جوانی جمعیت

جوانی جمعیت

جوانی جمعیّت

جوانی جمعیّت

فرزندآوری به هنگام و پرهیز از تک فرزندی راهی به سوی نشاط خانواده

امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

واحدها

همایش ها

آرشیو
دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

کارگاه علمی - پژوهشی

دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

کارگاه علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

علمی - پژوهشی

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

معاونت تحقیقات و فناوری

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

علمی - پژوهشی

خدمات